Algemene voorwaarden

 • Ingrid Eijkelkamp streeft naar het inzetten van al haar professionele kennis, kunde en vaardigheden ten aanzien van begeleiding, therapie en coaching. Niettemin is en blijft de cliënt altijd verantwoordelijk voor de manier waarop hij of zij met de nieuwe inzichten en kennis omgaat.
 • Voor zowel de informatie-uitwisseling als de dienstverlening wordt door Ingrid Eijkelkamp verondersteld dat de cliënt gemotiveerd is en affiniteit heeft met de visie en werkwijze van praktijk Naderbij.
 • Bij praktijk Naderbij wordt geen diagnose gesteld. Ingrid Eijkelkamp behandelt en begeleidt aanvullend aan de reguliere behandelwijzen en zal duidelijk aangeven wanneer zij van mening is dat cliënt zich tot de reguliere hulp dient te wenden. Mocht de cliënt daar geen gehoor aan geven dan is dit uitsluitend de verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • Adviezen t.a.v. voeding en voedingssupplementen zijn niet bedoeld ter vervanging van medische behandeling of dieet. Het gebruik van de verstrekte informatie en het advies met betrekking tot voeding en supplementen geschiedt volledig op basis van eigen risico van de cliënt.
 • Ingrid Eijkelkamp kan nooit aansprakelijk gesteld worden, noch door cliënt zelf noch door derden, voor de gevolgen van het al dan niet opvolgen van haar adviezen en het al dan niet zoeken van reguliere behandeling.
 • De informatie op de website of verstrekt in de praktijk is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van een reguliere medische diagnose en/of behandeling. Cliënt dient te allen tijde een arts te raadplegen als er zich problemen voordoen met de gezondheid.
 • Cliënt realiseert zich dat het verstrekken van relevante gegevens noodzakelijk is voor een optimale begeleiding, therapie, coaching en zorgverlening. Cliënt verstrekt deze informatie naar eer en geweten. Indien relevante informatie wordt achtergehouden is dit de verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • Ingrid Eijkelkamp beschouwt alle informatie die zij uit hoofde van de uitoefening van haar beroep, direct, indirect of uit enig andere bron heeft ontvangen als vertrouwelijk. In het geval dat zij het in het belang van de begeleiding van cliënt noodzakelijk of gewenst acht contact te hebben met derden (bijv. de verwijzer of huisarts van de cliënt), dan zal zij hiervoor eerst schriftelijk toestemming vragen aan de cliënt.
 • Op het dossier van de cliënt is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Cliënt heeft voor aanvang van de behandeling kennis genomen van het privacy beleid van praktijk Naderbij en gaat hiermee akkoord.
 • Ingrid Eijkelkamp is lid van beroepsvereniging CAT-vergoedbaar en handelt volgens de richtlijnen van deze vereniging.
 • Ingrid Eijkelkamp valt als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over de klachtenregeling van naderbij zie: https://gatgeschillen.nl
 • Ingrid Eijkelkamp werkt als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/
 • Als de cliënt de afspraak afzegt, wordt er in overleg bekeken of er op korte termijn een vervangende afspraak kan worden gemaakt. Afspraken die worden vergeten of niet ten minste 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden volledig in rekening gebracht.
  Indien Ingrid Eijkelkamp, om dringende redenen, een afspraak afzegt, wordt er in overleg met de cliënt zo spoedig als mogelijk een vervangende afspraak gemaakt. Bij overmacht kan Ingrid Eijkelkamp niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten of andere zaken van de cliënt t.a.v. de afspraak.
 • Betaling voor de dienstverlening van Naderbij dient plaats te vinden binnen 10 dagen na factuurdatum op het bankrekeningnummer dat vermeld staat op de factuur.
 • Aan de teksten op de website van praktijk Naderbij is uiterste zorg besteed. Desalniettemin kan aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend.