Uw privacy

Voor een goede behandeling en voor het financieel afhandelen van de behandeling is het nodig dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Het is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Het dossier bevat persoonsgegevens, aantekeningen over uw hulpvraag, gezondheidstoestand, sessies en uitgevoerde behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming.
 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen en gegevens voor de belastingaangifte kan aanleveren.
 • E-mail adres wordt gebruikt voor het toezenden van factuur of om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen en/of aanbiedingen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw schriftelijke toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.
 

Privacy op de zorgfactuur

Op de zorgfactuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Naam, adres en woonplaats.
 • Geboortedatum.
 • Datum behandeling.
 • Korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’ of ‘sensi-therapie’
 • Kosten van het consult.

 

Privacy op overige facturen

Op de overige facturen worden de volgende gegevens vermeld:

 • Naam, adres en woonplaats.
 • Datum van de sessie (s).
 • Korte omschrijving, bijvoorbeeld ‘coachingsgesprek’,’ relatietherapie gesprek’, ‘training’.
 • Kosten van de sessie of training.