Uw privacy

Voor een goede zorgverlening en voor het financieel afhandelen van de dienstverlening is het nodig dat ik, als uw zorgverlener, een dossier aanleg. Het is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat persoonsgegevens, aantekeningen over de hulpvraag, gezondheidstoestand en over de verleende zorgverlening.  Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de zorgverlening aan u noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet wordt vereist, 15 jaar bewaard. Als uw zorgverlener heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de zorgverlening is afgerond of bij een verwijzing naar een andere zorgverlener. Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming.
 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen en gegevens voor de belastingaangifte kan aanleveren.
 • Het e-mailadres wordt gebruikt voor het toezenden van factuur of om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen en/of aanbiedingen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw schriftelijke toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGFACTUUR
Op de zorgfactuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Naam, adres en woonplaats en geboortedatum.
 • Datum zorgverlening /sessie.
 • Korte omschrijving, bijvoorbeeld ‘psychosociale begeleiding’, ‘training’, ‘sensi-therapie’.
 • Uurtarief en aantal uren.

PRIVACY OP OVERIGE FACTUREN
Op de overige facturen worden de volgende gegevens vermeld:

 • Naam, adres en woonplaats en geboortedatum.
 • Periode waarop de factuur betrekking heeft.
 • Korte omschrijving, bijvoorbeeld ‘individuele begeleiding WMO’, ‘individuele begeleiding WLZ’
 • Uurtarief, aantal uren, aantal km.