Zorgovereenkomst

 
Volledige naam cliënt:              ……………………………………………………………….

Volledige naam zorgverlener:    Ingrid Eijkelkamp

 

Door dit document te ondertekenen, erkennen zorgverlener en cliënt dat:

 • De cliënt akkoord is met de algemene voorwaarden van zorgverlener.
 • De cliënt op de hoogte is van het privacy beleid van de zorgverlener.
 • De cliënt is op de hoogte van de gevraagde tarieven door zorgverlener.
 • De cliënt op de hoogte is van de door de zorgverlener gebruikte dienstverlening en op de hoogte is van het door de zorgverlener opgestelde plan van aanpak.
 • De zorgverlener zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega zorgverlener of arts indien de zorgverlening niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.
 • Beëindiging van de dienstverlening te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden.
 • Beëindiging van de dienstverlening eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de zorgverlening niet langer op prijst stelt of nodig acht.
 • Indien de dienstverlening wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de zorgverlener in: de cliënt doet dit voor eigen risico.
 • De overeenkomst door de zorgverlener eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de zorgverlening voortzet.
 • De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de geschilleninstantie (GAT) waarbij de zorgverlener is aangesloten.
 • De cliënt (of diens budgethouder) na elke sessie of afgesproken periode een factuur ontvangt van de zorgverlener.
 • De cliënt akkoord is met het ontvangen van de factuur per mail.
 • Betaling plaatsvindt binnen 10 werkdagen na factuurdatum.
 • De cliënt toestemming geeft voor het vastleggen van de gegevens in een cliëntdossier.
 • De zorgverlener dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig met de AVG en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het bestuur van de beroepsvereniging (CAT-vergoedbaar).
 • De cliënt om inzage in of een kopie kan vragen van zijn/haar cliëntendossier.
 • De cliënt om correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens, dan wel vernietiging van zijn/haar cliëntendossier kan vragen en de zorgverlener wettelijk verplicht is hieraan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.

 
Datum:             …………………………….

Handtekening zorgverlener:                                                     Handtekening cliënt: